เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

 

ZOFAIR ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “แพลตฟอร์ม” เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการใช้แพลตฟอร์มของผู้ใช้งานจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ผู้ใช้งานจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ได้แจ้งให้ทราบบนแพลตฟอร์มโดยละเอียดก่อนการเข้าใช้แพลตฟอร์ม ทั้งนี้ การเข้าใช้แพลตฟอร์มนี้ให้ถือว่าผู้ใช้งานยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้งานไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง ขอความกรุณาผู้ใช้งานยุติการใช้งานแพลตฟอร์มนี้

สิทธิ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน

 1. ขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มสามารถใช้งานบริการและ/หรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในแพลตฟอร์ม

 2. ​การลงทะเบียนสมาชิกแพลตฟอร์ม ผู้ใช้งานจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และตรงกับความเป็นจริง​

 3. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในภายหลัง ผู้ใช้งานตกลงจะแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยระบุไว้ในข้อ 2 ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบัน

 4. ผู้ใช้งานตกลงจะรักษาอีเมลล์แอดเดรส (Email address) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้งานมอบหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรืออีเมลล์แอดเดรส (Email address) และรหัสผ่าน (Password) ดังกล่าวไปใช้เพื่อการใดๆ ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้งานเองและผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบในการใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวโดยสิ้นเชิง 

 5. ในกรณีผู้ใช้งานใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้งานอื่นใด ผู้ใช้งานตกลงที่จะรับผิดชอบต่อแพลตฟอร์มสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจนเต็มจำนวน

 6. ผู้ใช้งานจะไม่กระทำการที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้งานอาจเข้าใช้แพลตฟอร์มโดยมีเจตนาทุจริต

 7. กรณีผู้ใช้งานเป็นเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองในการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์ รวมถึงการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ 

 8. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการถือเป็นสาระสำคัญของการสมัครเป็นสมาชิกแพลตฟอร์ม ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการสมัครแพลตฟอร์มนี้ แพลตฟอร์มมีสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มของผู้ใช้งาน และมีสิทธิระงับการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า โดยแพลตฟอร์มไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ใช้งานทั้งสิ้น

 9. ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการสมัครแพลตฟอร์มนี้ เป็นเหตุให้แพลตฟอร์มหรือบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ผู้ใช้งานตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

การจำกัดความรับผิดชอบ

 1. แพลตฟอร์มไม่รับประกันในคุณภาพ ข้อมูลภาพ เนื้อหาข่าวสารที่ผู้ใช้งานรับ-ส่งผ่านระบบเครือข่ายของแพลตฟอร์ม และแพลตฟอร์มไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อผู้ใช้งาน อันเนื่องมาจากความล่าช้า ผิดพลาด ขาดตกบกพร่อง หรือการขัดข้องของวงจรสื่อสารที่ใช้ในการให้บริการของแพลตฟอร์มแต่อย่างใด

 2. ระบบการให้บริการ ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า แพลตฟอร์มไม่อาจรับประกันว่าเปิดเข้าหรือการใช้แพลตฟอร์มทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดจะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์มจะปราศจากไวรัส ระเบิดเวลาหรือสิ่งที่ก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้งาน

 3. สิทธิส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามข้อ 2 (หมวดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน) จะอยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของแพลตฟอร์ม

การจำกัดความรับผิดชอบ

 1. แพลตฟอร์มมีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดบนแพลตฟอร์มโดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า

 2. ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในแพลตฟอร์มนี้ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบทำซ้ำหรือดัดแปลงไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด

 3. เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในแพลตฟอร์มอยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีแพลตฟอร์มเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม ผู้ใช้งานสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้งานแพลตฟอร์มเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้งานทำการลอกเลียนแบบหรือทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่น 

 4. ผู้ใช้งานต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามกฎหมาย ไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม หากผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวผู้ใช้งานตกลงให้แพลตฟอร์มยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้งานเป็นการถาวรและดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด

 5. กฎหมายที่ใช้บังคับ เงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้แพลตฟอร์มนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

www.zofair.com (ZOFAIR) แพลตฟอร์มตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อท่านที่จะทราบว่าแพลตฟอร์มจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านอย่างไร โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์มได้โดยมิต้องแจ้งให้แพลตฟอร์มทราบว่าท่านเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆที่เกี่ยวกับท่าน เว็บเซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์มจะบันทึกเพียงชื่อโดเมนเท่านั้น จะไม่บันทึกที่อยู่ของอีเมล์ของผู้เข้าชมแพลตฟอร์มข้อมูลต่างๆที่ได้รับการรวบรวมไว้จะนำมาใช้สำหรับการนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมแพลตฟอร์มของแพลตฟอร์ม หรือการเข้าชมแต่ละเว็บเพจ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาแพลตฟอร์มของแพลตฟอร์มต่อไป

อย่างไรก็ดีหากแพลตฟอร์มมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลของท่านเช่นชื่อและที่อยู่ แพลตฟอร์มจะพยายามแจ้งท่านว่าเมื่อใดที่จะทำการจัดเก็บและวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปกติแล้วข้อมูลที่แพลตฟอร์มจัดเก็บจะถูกใช้โดยแพลตฟอร์มเท่านั้นเพื่อใช้ในการตอบคำถามของท่าน ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของท่าน หรืออนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษได้ในบางโอกาส แพลตฟอร์มอาจให้ที่อยู่อีเมล์ของท่านแก่องค์กรที่มีชื่อเสียงซึ่งมีผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่แพลตฟอร์มพิจารณาว่าน่าจะเป็นสนใจต่อท่าน ในกรณีเหล่านี้ท่านมีสิทธิที่จะสร้างข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

หากท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธุรกิจออนไลน์ในเครือของแพลตฟอร์มแห่งใดแห่งหนึ่งข้อมูลของท่านอาจถูกนำไปใช้โดยแพลตฟอร์มเหล่านั้น  เพื่อเสนอสิ่งที่อยู่ในความต้องการทางธุรกิจของท่านเทคโนโลยีที่เรียกว่าคุกกี้ (Cookie) อาจมีการนำมาใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของท่าน (Cookie) คุกกี้เป็นองค์ประกอบย่อยของข้อมูลที่แพลตฟอร์มจะส่งไปยังบราวเซอร์ของท่านหลังจากนั้นคุกกี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสค์ในคอมพิวเตอร์ของท่านซึ่งจะทำให้แพลตฟอร์มทราบได้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของแพลตฟอร์มในครั้งต่อไป โดยคุกกี้จะทำให้แพลตฟอร์มสามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของท่านได้อย่างเหมาะสม เพื่อจะทำให้ท่านกลับมาเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของแพลตฟอร์มได้มากขึ้นอีก อย่างไรก็ตามท่านสามารถที่จะกำหนดบราวเซอร์ของท่านให้แจ้งต่อท่านเมื่อท่านได้รับคุกกี้ได้ การใช้งานคุ๊กกี้จะไม่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะที่ท่านกำลังใช้งานในแพลตฟอร์มของแพลตฟอร์ม

ในบางโอกาสแพลตฟอร์มอาจทำการสำรวจทางออนไลน์เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อความต้องการและข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของแพลตฟอร์มเมื่อแพลตฟอร์มจะดำเนินการสำรวจดังกล่าว แพลตฟอร์มจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบว่าแพลตฟอร์มจะนำข้อมูลของท่านที่ได้การจัดเก็บทางอินเตอร์เน็ทไปใช้ดำเนินการอย่างไร การเข้าร่วมการสำรวจเหล่านั้นจะเกิดจากความสมัครใจดังนั้นท่านสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ได้

เมื่อท่านออกจากแพลตฟอร์มนี้แล้วขอให้ท่านโปรดระมัดระวังและโปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละแพลตฟอร์มที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านต้องการเข้าไปเยี่ยมชมด้วย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่ได้มีการจัดโดยแพลตฟอร์มนี้เท่านั้น หากท่านคิดว่าแพลตฟอร์มไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ท่านสามารถดำเนินติดต่อเจ้าหน้าที่ของแพลตฟอร์มได้ที่ช่องทางการติดต่อของทางแพลตฟอร์มได้

วิธีการติดต่อกับเรา

หากคุณต้องการที่จะติดต่อแพลตฟอร์ม ZOFAIR เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โปรดติดต่อผ่านทาง zofair.contact@gmail.com

นโยบายการคืนเงิน

การขอคืนเงิน & เงื่อนไขการคืนเงิน

 1. ผู้ซื้อสินค้าและบริการไม่ได้รับสินค้าและบริการตามที่กำหนด

 2. ผู้ซื้อได้รับสินค้าและบริการไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ

 3. ผู้ซื้อได้รับสินค้าและบริการที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนโดยวิธีการตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย แพลตฟอร์มจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ตามปกติแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป 

 • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย แพลตฟอร์มจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินตั้งแต่ 30-60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center

 • แพลตฟอร์มขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

 • แพลตฟอร์มขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ: การคืนเงินหรือต้องการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อต้องมีความยินยอมร่วมกันทั้งสองฝ่าย โดยผู้ขายมีสิทธิในการปฏิเสธการคืนเงินได้หากมีเหตุผลที่เหมาะสม

 

รู้จัก ZOFAIR

Pleasant Perfect Co., Ltd.

เลขที่ 76 ซอยสุขุมวิท 101/2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม. 10260

Tel. : (+66) 61-145-5923 

Email : zofair.contact@gmail.com

สินค้าและบริการ

สมัครรับข้อมูลสิทธิพิเศษ

  • ZOFAIR Facebook
  • ZOFAIR Line
  • ZOFAIR Instagram
  • ZOFAIR Spotify

   ZOFAIR 2020, All Rights Reserved.